Yazarlarımız

BULGARİSTAN VE BULGARİSTAN VATANDAŞLARI İLE İLGİLİ KAMUOYUNA BİLDİRİ (3)

Ülke yönetiminde oy, savaşta kurşun önemlidir.

Demokratik ve demokrasi ile yaşam biçimine adapte olmaya çalışan Bulgaristan Devletimiz ve tabiiyetinde bulunan çilekeş Bulgaristan halkı yaklaşık 33 yıldır komünist ve dikta rejiminden kurtulduğunu sanarak huzur ve ekonomik rahatlığa ulaşabilmek için ülkede kurulmuş olan yüzlerce siyasi partiler başta olmak üzre, demokrasiye ve insan haklarına inandıklarını ve bağlılıklarını ifade eden sivil toplum kuruluşlarına büyük bir özveri ile karşılıksız olarak hizmet etmişlerdir.

Totaliter Jivkov yönetiminin devrilmesi ile birlikte Bulgaristan’da çeşitli din ve dillere mensup Bulgaristan vatandaşlarının demokratik ve demokrasi yönetiminden hayat standartları ve yaşam biçimlerinin yükseltilmesinin yanı sıra özellikle yıllarca yasaklı ve cezalandırılma korkuları ile hayat sürdürdükleri insani hak olan isimlerinin dahi değiştirilerek asimile edilmelerine karşı siyasette varlıklarını sürdüren siyasi partilerden özgürlük ve insan haklarının tanınarak (eğitimde, sağlıkta, ticarette, iş hayatında, bürokratik çalışma hayatlarında v.b.) kendilerinin Bulgaristan içerisinde tıpkı Bulgar vatandaşları gibi birinci sınıf vatandaşlık hakkına sahip (seçme ve seçilme hakları) olmalarını vazgeçilmez bir unsur olarak görmüşlerdir.

Bulgaristan devletinin an itibarı ile 33 yılı aşkın bir zaman zarfında demokratik temayüllere uygun olarak yapmış olduğu yerel seçimler, genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her ne kadar demokrasinin gereği olarak eşitlik ilkesine dayalı olduğu söylenen seçimler yapıldıysa da bu seçimlerde geçmiş rejimin baskı ve iradelerine dayalı olarak ideolojileri komünist sisteme hizmet eden siyasilerin seçilerek ülkeyi yönetmeleri 2021 seçimlerine kadar komünist kalıntıların baskıcı idareleri ile sonuçlandırmıştır.

2021 yılı itibarı ile yapılan genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçmiş seçimlerin aksine Bulgaristan’da yeni ve Amerikancı (Batı) fikir ve ideolojilere sahip tüm eğitim hayatlarını Amerika’da tamamlayarak Bulgaristan devletinin ve halkının yıllardır ezilip üzülerek zaman zaman yok sayılarak idare edildiği komünist rejime karşı Amerikancı ve kapitalist sistemin yerleşmesine çalışılmıştır.

AB üyeliğine kabul edilen Bulgaristan devletinde AB üyeliği ile ilgili olarak Bulgaristan halkına görüşleri sorulmaya dahi tenezzül edilmeden sanki geçmişteki dikta rejimi komünistlerin “biz yaptık oldu” ilke ve düşüncelerine paralel bir şekilde kabul edilmiştir. Bu da gösteriyor ki, Bulgaristan devleti ve Bulgaristan halkını dün komünistler sömürmüş ezmiş bu gün ise Amerikan-AB’ci olduklarını iddia eden Bulgaristan ve Bulgaristan halkı düşmanlarınca yönetildikleri gün gibi aşikârdır.

2021 yılı genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Bulgaristan’da ortaya çıkan parlamento aritmetiği Bulgaristan’da halka huzur ve ekonomik istikrarı değil kriz ve kaosu ortaya koymuştur.

Söz konusu sonuçlara göre parlamentoya giren ve bir birine benzemez ayrı ayrı ideoloji ve çıkar hesaplarına dayalı olarak kurulmuş siyasi partilerin Bulgaristan ve Bulgaristan halkının çıkarları için kendi çıkarlarından fedakârlık yaparak uzun ömürlü bir hükümetin kurulmasına izin vermemişlerdir.

Ancak Bulgaristan Cumhurbaşkanı Sn. Rumen RADEV’in özel çabaları ve çalışmaları ile Bulgaristan’da görülen hükümet krizi ve kaos çok daha fazla ülke coğrafyasına yayılmadan önüne geçilerek kriz ve kaos geçici bir süre için de olsa hafif hasarlarla atlatılmıştır. Cumhurbaşkanı Sn. Rumen RADEV’i kriz ve kaosa son verici olan tecrübe ve devlet adamlığı birikimleri ile olağan üstü öngörülerinden dolayı Bulgaristan halkı adına BULTÜRK olarak kutluyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı Rumen RADEV’in büyük özveri ile kurulmasına sebep olduğu Bulgaristan hükümeti milli ve yerli ideolojilere sahip olmayan partiler tarafından 13 Aralık’ta kurulduğu için ancak 6 aylık bir idarenin sonucunda kendi aralarında çıkan ve sürekliliği olan görüş ayrılıkları, çıkar kavgaları neticesinde verilen 22 Haziran 2022’de bir gensoru neticesinde güvenoyu alamayarak yıkılmıştır.

BULTÜRK’ün öngörü ve tavsiyeleri Bulgaristan devleti ve Bulgaristan halkının huzurlu, mutlu ve ekonomik olarak güçlü olmaları nedeni ile ülkede varlıklarını sürdüren tüm siyasi partilerin lider kadroları dâhil sahip oldukları üye ve oy sayıları ile her şeyden önce Bulgaristan devleti ve Bulgaristan halkının yanında yer alarak ülkeyi gelecekte içinden çıkılmaz bir kriz ve kaosa karşı korumak ve kollamak olduğudur.

BULTÜRK’ün Bulgaristan devletinin bulunmuş olduğu coğrafi konumda sınır komşuları başta olmak üzre, tüm Balkan ve Avrupa ülkeleri ile iyi komşuluk ve barıştan yana diplomatik yolların tamamen açık kazan – kazan ilkesinden hareketle özellikle Bulgaristan – Türkiye Cumhuriyeti devleti ile ilişkilerinin her konuda ayrım yapmaksızın güç birliğine gitmelerinin gerekliliğini her atmosfer ve platformda dile getirerek uygulamaya konulmak üzre, masaya koyduğu inkâr edilmesi mümkün olmayan bir gerçektir.

BULTÜRK- BGSAM’nin Bulgaristan-Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin gelecekte düşünülen işbirlikleri ve muhtemel ortaklıkları için her iki devlet açısından özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendinin kararlı istikrarlı ve cesur duruşu önemli bir unsurdur.

Bulgaristan devletinin sayın yöneticileri ve Bulgaristan halkının bu ayrıntıyı gözden kaçırmayarak değerlendirmelerini yenidünya düzeninde oluşacak yerlerinin bu unsurlar ve neticeleri dâhilinde hayata geçirmelerini arzu ediyoruz.

Bulgaristan devleti varlığını ve dirliğini sürdürebilmesi için kısıtlı olanakları ile mücadele ederken diğer yandan Bulgaristan devleti ve halkının ekonomik güçlerini teşkil eden hayvancılık, ziraat, turizm, sanayi ve madencilik ile ilgili kuruluşlarını kendisi işletememektedir. Bulgaristan halkının milli gelirden alacağı paylar da bu nedenle yeteri kadar değildir. ABD – AB güdümlü siyasetçiler ve siyasi partiler ile Bulgaristan ekonomisi güçlenip kendi ayakları üzerinde özgürce durabilen bir yapıya kavuşması mümkün değildir.

BULTÜRK’ün ekonomik yönden Bulgaristan devletinin güçlenerek halkına milli gelirden yüksek pay vererek huzurlu, başı dik, karnı tok olarak hayat sürdürmelerinin tek çare ve yolu Bulgaristan’ı ve Bulgaristan halkını seven devletine bağlı ihanet etmeyen milli ve yerli işadamları, ziraatçılar ve sanayicilerin vefakâr destekleri ile olacağı görüşü 30 yıldır hükmünü korumaktadır.

Bulgaristan halkına BULTÜRK olarak çağırımız varlığını Bulgaristan devletine borçlu olduğumuzu asla unutmayarak Bulgaristan devleti ve halk olarak kendimizin yüksek çıkarlarını başkalarının çıkarlarından daha önde tutmak suretiyle önümüzdeki günlerde yapılması kuvvetle muhtemel genel seçimler dolayısı ile oy istemeye gelen siyasiler ve partilerinin kendi çıkarcılardan değil halkın çıkarlarına hizmet eden kadrolardan olmasına dikkat etmeleridir.

Şöyle ki, seçimlere katılacak siyasi partilerin eski ya da yeni olmasına değil kuruluş tüzüklerinde beyan ettikleri çalışma prensipleri ve amaçları ile topluma seçilmek üzere listelere aldıkları adayların liderler tarafından değil seçim bölgelerinde yaşayan ve halkın tanıdığı kefil olduğu kişilerin bulundukları listelere oylarınızı verin. Aksi takdirde halk olarak Siz görevinizi yapmazsanız doğacak sonuçtan başkalarınız sorumlu tutarak kendinizi sıyıramazsınız.

Bir özü sözde;
“HALKIN DEDİĞİ, HAKKIN DEDİĞİDİR”
Cümlesinden olmak üzre, Siz Halk olarak neyi isterseniz başınıza o gelecektir.

Bulgaristan’da son yıllarda yaşam standartlarının ve alışkanlıklarının hızla dayanılması güç bir vaziyet aldığını Sizler ile beraber şahit olmaktayız. Enerji giderleri olarak tüm halkın olmazsa olmazı hatta yaşam şartlarını düzenleyen elektrik enerjisi fiyatlarının ödenemeyecek miktara yükseltilmesini şahsen kınıyor bu konunun devleti yönetenlerce dikkate alınmasını istiyoruz. Ayrıca Bulgaristan devletinin yeni düzeninde sosyal devlet ilkesine yakışır bir şekilde yoksul, fakir ve tüm ihtiyaç sahiplerine devletin yardım elini uzatarak insanca yaşama haklarının sağlanmasını arzu ediyoruz.

Tüm bu istek ve arzuların yerine getirilebilmesi için Bulgaristan’ın başında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız Rumen RADEV’in önemli bir şans olduğunu unutmayalım. Cumhurbaşkanımızın iyi niyetli ve tecrübeye dayanan çalışmalarına halk olarak destek verip ülkeyi yönetmeye talip tüm siyasi partiler ve liderleri Bulgaristan devleti ve Bulgaristan halkının mutluluğu için birlikte göreve davet ediyoruz.

Bulgaristan, Bulgaristan’da yaşayan kendilerini Bulgaristan devleti ve halkı için feda etmekten çekinmeyen sayın liderler ve ekipleri tarafından yönetilmelidir.

Bunun için de ilk görev halka düşmektedir. Halk olarak güzel ahlaklı çalışkan ve kanaatkâr kadrolara sahip olduğuna inandığınız kişileri inanç ve ırk farkı gözetmeksizin desteklemeleri gerekmektedir.

Bulgaristan’ı yönetecek kişiler kadrolar kapitalistlerin paraları ile değil yerli ve milli olan Bulgaristanlı vefakâr ve fedakâr Bulgaristan vatandaşları tarafından olmalıdır.
Ülke yönetiminde oy, savaşta kurşun önemlidir.

Saygılarımızla,

Bir Cevap Yazın